skip to Main Content

Anvendelsesinstrukser

Vejhjælp for kunderne garanteres 24 timer i døgnet, alle årets dage.
Hvis du har brug for de serviceydelser, der tilbydes, skal du ringe til det globale, gratis telefonnummer 800 342 800 der kan anvendes gratis i Danmark, og vælge muligheden Vejhjælp.

Det globale og danske gratis telefonnummer er gratis for de fleste opkald fra fastnets- og mobiltelefoner. For opkald fra visse mobiltelefoner og telefonbokse i nogle europæiske lande gælder de takster, der opkræves af telefonudbyderen.

Du bedes tjekke med udbyderen, før du går videre.

Enhver tjenesteydelse skal godkendes af Assistancetjenesten.

Hvis du ikke kan ringe op til nummeret, så gør hvad der er nødvendigt, og informér derefter operatøren. I sidstnævnte tilfælde vil de påløbne udgifter blive refunderet efter fremsendelse af relevante kvitteringer.

Du får adgang til tjenesten fra udlandet ved at anvende det globale gratisnummer 800 342 800 og vælge muligheden International Services (internationale tjenesteydelser) og derefter vælge dit sprog. Hvis du ikke kan ringe op til det globale gratisnummer, så ring 80 608800 / +39 02 4441 2041 fra Danmark eller udlandet for at få adgang til tjenesten.

Lande hvor, tjenesten er gældende

Tjenesten gælder for følgende lande:

 • Albanien
 • Andorra
 • Østrig
 • Hviderusland
 • Belgien
 • Bosnien Hercegovina
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Estland
 • Egypten
 • Færøerne
 • Finland
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Gibraltar
 • Grækenland
 • Ungarn
 • Island
 • Irland
 • Israel
 • Italien (herunder Vatikanstaten)
 • Jordan
 • Kasakhstan
 • Letland
 • Libyen
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Makedonien
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Marokko
 • Holland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal (herunder Azorerne og Øen Madeira)
 • Rumænien
 • Rusland
 • San Marino
 • Serbien og Montenegro
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien (herunder de Baleariske Øer og de Kanariske Øer, Manilla og Ceuta)
 • Sverige
 • Schweiz
 • Tunesien
 • Tyrkiet
 • Ukraine
 • United Kingdom (herunder Kanaløerne)

Tjenestens startdato og varighed

Indenfor 24 timer efter oprettelse, der er angivet på garantibeviset, indtil kl. 24.00 på den sidste dag i produktets kontraktperiode.

Definitioner:

Tjenesten

De serviceydelser, der tilbydes for nye FCA-køretøjer i de betingelser, der er beskrevet i det følgende.

Køretøj

Alle FCA-køretøjer serviceret autoriseret efter end kontraktmaessig fabriksgaranti. Hvis køretøjet videresælges i tjenestens gyldighedsperiode, gælder denne tjeneste indtil udløbsdato på certifikatet.

FCA Vejhjælp

Vejhjælp stiller en alarmcentral til rådighed, der har åbent 24 timer i døgnet året rundt, besvarer opkald fra kunderne og yder den assistance, der er nødvendig for tjenesten, uden udgifter for kunden.

Hændelse

En begivenhed eller hændelse, der kan opstå i løbet af tjenestens gyldighedsperiode og som går forud for kundens anmodning om vejhjælp.

Kunde

Den fører/bruger af køretøjet, der er berørt af hændelsen eller enhver anden person, der befinder sig i køretøjet.

Driftsforstyrrelse

Enhver hændelse, der medfører eller kræver (rødt advarselslys), at køretøjet standser, eller som forhindrer køretøjet i at blive startet igen eller anvendt i funktionsdygtig tilstand. Enhver fejl ved køretøjet, der ikke tillader brug af køretøjet i henhold til lokal lovgivning.

Uheld

Et uheld er en utilsigtet hændelse, som skyldes uerfarenhed, uagtsomhed, manglende overholdelse af regler og forskrifter eller en hændelig begivenhed i forbindelse med trafikken, der medfører skader på køretøjet, som gør det umuligt at anvende det under normale betingelser.

Brand

En proces, hvor stoffer kombineres kemisk med ilt fra luften og som typisk giver kraftigt lys, varme og røgudvikling.

Andre problemer, hvor der ydes vejhjælp

Problemer som kunden ikke selv kan løse i køretøjets garantiperiode, der medfører, at køretøjet står stille: manglende brændstof, forkert brændstof, frosset brændstof, fladt batteri (der ikke skyldes tekniske problemer), fladt/flade eller punkteret/punkterede dæk, tab eller ødelæggelse af køretøjets nøgler, nøgler der er låst inde i køretøjet, knuste ruder, der forhindrer køretøjet i at færdes i trafikken.

Ved ovenstående hændelser ydes kun vejhjælp med mobilt værksted og/eller bugsering til den nærmeste FCA-forhandler.

Tyveri eller delvist tyveri

Et lovbrud begået af en person, som tager besiddelse af et køretøj, ejet af en anden person uden tilladelse fra ejeren, og fjerner køretøjet fra dets ejer for at drage nytte af det, eller sørge for at andre kan drage nytte af det.

Betingelser for brug af Tjenesten

Tjenesten kan kun anvendes af kunden, hvis hændelsen indtræffer i kontraktens gyldighedsperiode, og kun hvis køretøjet har gennemgået den planlagte vedligeholdelse, der er anført og bekræftet i instruktionsbogen.

Beskrivelse af tjenesteydelserne

Mobilt værksted

Hvis køretøjet ikke er i stand til at fortsætte turen på grund af driftsforstyrrelse eller andre problemer, der kræver assistance, skal kunden kontakte Vejhjælp, der (om muligt) sender en reparatør til det sted, hvor køretøjet befinder sig, for at reparere det.

Hvis køretøjet ikke kan repareres på stedet, får operatøren køretøjet bugseret til den nærmeste FCA-forhandler. Kunden faktureres for det brændstof, der er nødvendigt for at genstarte motoren, reservedele der anvendes og alle andre reparationer, der ikke er dækket af garantien.

Bugsering

Hvis køretøjet efter driftsforstyrrelse, uheld, tyveri, brand eller andre problemer, der kræver vejhjælp, er beskadiget og derfor ikke kan køre, får kunden stillet et redningskøretøj til rådighed, der betales af tjenesten, og som kan bugsere køretøjet til den forhandler, der har solgt køretøjet (hvis køretøjet er gået i stå maksimalt 50 km fra ovennævnte forhandler) eller til den nærmeste FCA-forhandler.

Køretøjet bugseres til et andet sted, der identificeres af føreren af redningskøretøjet, hvis den nærmeste FCA-forhandler har lukket. Kunden har i alle tilfælde ret til at kræve, at køretøjet bugseres til den nærmeste FCA-forhandler.

Hvis køretøjet bugseres af et selskab, der har eneret til tjenesten, skal kunden, hvis føreren af redningskøretøjet kræver det, betale for tjenesten og derefter anmode om refusion.

Informationstjeneste

Alle kunder kan ved anmodning få information og oplysninger om åbningstider hos FCA-forhandlere. Denne tjeneste er åben 24 timer i døgnet, alle årets dage.

Undtaget fra tjenesten

Desuden gælder følgende undtagelser uanset betingelserne og de specifikke udelukkelser for hver tjeneste:

 • Der ydes ikke assistance i følgende tilfælde: Deltagelse i motorløb (rally, hastigheds- eller endurance- konkurrencer, off-roadløb) og tilhørende prøvekørsler og træning, krig, optøjer, oprør, store politiske demonstrationer, plyndring, strejker, hærværk, jordskælv, atmosfæriske fænomener eller fænomener fra kernefysisk omdannelse eller stråling forårsaget af atompartiklers kunstige acceleration, terrorisme, tilsigtet beskadigelse af køretøjet, vandalisme og deltagelse i kriminelle handlinger og skader, der skyldes anhængertræk.
 • Bugsering af campingvogne eller andre påhængskøretøjer er ikke omfattet af tjenesten.
 • Ambulancer har kun ret til mobilt værksted og bugsering.
 • Den, der yder tjenesten, påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes indgreb fra offentlige myndigheder i det land, assistancen ydes, eller i forbindelse med enhver anden utilsigtet og uforudsigelig hændelse.
 • En kunde, der vælger ikke at anvende en eller flere ydelser, har ikke ret til erstatning eller andre serviceydelser af nogen art som kompensation;
 • Udgifter, der er betalt, men som ikke har forbindelse til den indtrufne hændelse (kost, logi, taxa, brændstof osv.) refunderes ikke.
 • Planlagte serviceaktiviteter er ikke omfattet af tjenesten.
 • Køretøjer i usikker stand eller køretøjer, der vedligeholdes uden efterlevelse af producentens instrukser, er udelukket fratjenesten.
 • Køretøjer, der sælges uden garanti.
Back To Top